НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна

УПУТСТВО АУТОРИМА ПРИЛОГА

Ово упутство уређује начин обликовања и достављања научних и стручних чланака редакцији Панчевачког читалишта. Молимо сараднике да своје прилоге прилагоде тематској и формалној структури часописа, као и да на послатим прилозима назначе за коју су рубрику писани.

Прилози би требало да имају до 12.000 карактера (са размацима), да буду написани ћирилицом (изузимајући неопходне термине и скраћенице, као и текстове аутора чији матерњи језик није српски), опремљени фуснотама, литературом, насловом, кључним речима и сажетком. Уз прилог се доставља превод наслова, сажетка и кључних речи на енглеском језику. Aко аутор сматра да је потребно, може да достави наслов, сажетак и кључне речи на још једном изабраном језику. Ови елементи обавезни су у свим рубрикама, осим у рубрикама Линк, Излог и Галерија.

Сажетак до 150 речи, требало би да укаже на значај теме, циљ истраживања, методологију и резултате истраживања. У интересу је аутора да сажеци садрже термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака. Сажетак се наводи након заглавља (наслов, имена аутора и др), а пре кључних речи. Чланак мора имати сажетке на српском и на енглеском језику. Сажетак може бити дат и на другом страном језику. Потребно је да сажетак на страном језику буде дат у проширеном облику, као тзв. резиме. Дужина резимеа може бити до 1/10 дужине чланка. Резиме се даје на крају чланка, након одељка Литература.

Кључне речи: Кључне речи су термини или фразе који најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и претраживања. Број кључних речи не може бити већи од 8. Кључне речи дају се на свим језицима на којима постоје сажеци. У чланку се дају непосредно након сажетака, односно резимеа.

Име аутора: Наводи се пуно презиме и име (свих) аутора и њихове mail адресе.

Назив установе аутора (афилијација): Наводи се пун, званични назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (на пример, Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за социологију, Београд). Бар једна организација у хијерархији мора бити правно лице. Ако је аутора више, а неки потичу из исте установе, мора се, посебним ознакама или на други начин, назначити из које од наведених установа потиче сваки од наведених аутора. Афилијација се исписује непосредно након имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе.

Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране у којој се налази коментарисани део текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима (на пример научној грађи, приручницима, итд), али не могу бити замена за цитирану литературу.

Претходне верзије рада: Ако је чланак у претходној верзији био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе би требало да буде наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. Рад који је већ објављен у неком часопису не може бити прештампан у Читалишту.

Прикази (осврти, прегледи) за рубрику Излог нису лимитирани по дужини само када је реч о научним рецензијама. Сви други прикази монографских публикација могу бити дуги највише 6.000 карактера.

Стручњак - специјалиста за одређену област, поред основног резимеа публикације, може дати властиту оцену дела, указати на његове предности и недостатке, оценити допринос публикације у односу на постојећу литературу, указати на значај дела за развој одређене области.

Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата библиографске изворе (чланке, монографије и сл) и даје се засебно, на крају чланка, у виду листе референци. Референце се наводе азбучним или абецедним редоследом и не преводе се на језик рада.

Стил цитирања у часопису је Chicago Style (Humanities). Упутство за коришћење овог стила налази се у тексту "Chicago Style библиографског цитирања" мр Драгане Сабовљев у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 13 (новембар 2008) и "Чикаго стил библиографског цитирања (2)" у рубрици Одраз у Панчевачком читалишту број 15 (новембар 2009), као и на сајту часописа www.citaliste.com, односно на адресама www.citaliste.com/cip_Chicago.html и www.chicagomanualofstyle.org/home.html.

Молимо сараднике да текстове и друге прилоге доставе у дигиталној форми на mail адресу редакције citaliste@citaliste.com (личне e-mail адресе уредника и чланова редакције, на које такође можете слати прилоге, налазе се у импресуму). Редакција ће, у најкраћем року, потврдити пријем текста.

Пожељно је да се уз текст, обавезно као attachment, доставе илустрације и фотографије. Оне морају да буду у формату и резолуцији погодној за штампу. Препоручује се jpg формат и резолуција не мања од 300dpi за 10cm wide. Уколико је неопходно, доставити табеларне и сличне прегледе као посебне документе у attachment-у.

За ауторска права достављених прилога одговарају аутори. Сматра се да су аутори своја ауторска права на текстове и друге прилоге, од тренутка када су их послали редакцији, пренели на издавача. Издавач ће прихваћене прилоге објавити и у електронској форми, а има право да користи и сажетке радова или изводе из достављених радова.

Редакција ће аутора обавестити о томе да ли је прихватила текст у року који не може бити дужи од шест месеци од датума пријема прилога. Негативан одговор ослобађа аутора било какве обавезе према редакцији. Аутор чији је рад прихваћен не може да објави овај рад у некој другој електронској или штампаној публикацији (чак ни у изводима или прерађен), без сагласности одговорног уредника Читалишта. У начелу, он такве прилоге може да објави тек три месеца од датума публиковања у Панчевачком читалишту, уз обавезу да наведу одакле је рад прештампан.

Послати радови се не враћају, а Редакција задржава дискреционо право да их процени и не објави, уколико утврди да не одговарају садржинским и формалним критеријумима прописаним у овом тексту.

Редакција се залаже за отворен приступ информацијама и објављивање текстова различитих типова, у којима аутори слободно изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку или било какву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника. Сматра да аутори имају обавезу да сами бране своје ставове, док је обавеза редакције да врши стручну евалуацију, као и спорадичне језичке, стилске и формалне интервенције у текстовима.

Редакција Панчевачког читалишта