НАЗАД НА САЈТ ИМПРЕСУМ НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА КОНТАКТ
 

Почетна


ИМПРЕСУМПанчевачко читалиште : научни часопис за теорију и праксу библиотекарства
Година IХ, број 17 (новембар 2010)

ISSN 1451-3048
UDC 02

Излази полугодишње – у новембру и мају

За издавача:
Дејан Боснић, директор

Главни уредник:
Др Гордана Стокић Симончић (Универзитет у Београду, Филолошки факултет - Катедра за библиотекарство и информатику, Београд) gordana.stokic@yahoo.com
Одговорни уредник:
Горан Траиловић (Градска библиотека Панчево - Одељење за израду библиографија и издавачку делатност, Панчево) goran@citaliste.com

Редакција:
Мр Драгана Сабовљев (Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин" - Научно-завичајно одељење и издавачка делатност, Зрењанин)
dragana.sabovljev@gmail.com
Мр Здравка Радуловић (Народна библиотека Србије - Библиографско одељење, Београд) zdravka.radulovic@nb.rs
Весна Вуксан (Библиотека града Београда - Одсек за унапређење библиотечке делатности, Београд) vesnavuksan@gmail.com

Ликовни уредник: Миљана Алексић (Градска библиотека Панчево - Одељење каталога и обраде серијских публикација, Панчево) mimica@biblioteka-pancevo.org.rs
Дизајн и прелом: Дуња Шашић
Идејно решење корица: Драган Пешић
Лектура и коректура: мр Драгана Сабовљев

Савет редакције часописа:
Др Десанка Стаматовић, ред. проф. (Универзитет у Београду, Филолошки факулте - Катедра за библиотекарство и информатику, Београд)
Др Милена Максимовић (Универзитет Источно Сарајево, Филозофски факултет - Катедра за општу књижевност и библиотекарство, Источно Сарајево)
Dr. Marina Belović Hodge (Тhe Library of Congress - U.S. Copyright Office, Examining Division/Literary Section, Washington)

Сарадник за стручну класификацију: Драгана Михаиловић

Издавач: Градска библиотека Панчево, 26000 Панчево, Немањина 1
телефони: 013 513-755, 314-455, 314-655
факс: 013 514-755
меил адреса: citaliste@citaliste.com

Штампа: PASSAGE GROUP, Панчево
Тираж: 800 примерака