НОВИ БРОЈ СТАРИ БРОЈЕВИ ПРЕТПЛАТА ИМПРЕСУМ КОНТАКТ НАЗАД НА САЈТ
 

Почетна

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

02

ПАНЧЕВАЧКО читалиште [Електронски извор] :
научни часопис за теорију и праксу
библиотекарства / главни уредник Гордана
Стокић Симончић ; одговорни уредник Горан
Траиловић. - Online izd. - Електронски
часопис. - 2009- . - Панчево (Немањина 1)
: Градска библиотека, 2009-

Начин доступа (URL):
http://www.citaliste.com/cip_impresum.html. -
Полугодишње. - Насл. са насл. екрана. -
Извор описан дана 6.11.2009. - Друго издање
на другом медијуму: Панчевачко читалиште =
ISSN 1451-3048
ISSN 1821-3200 = Панчевачко читалиште
(Онлине)
COBISS.SR-ID 170973708